ការកាត់បន្ថយសុដន់

ការកាត់បន្ថយសុដន់"

ការ​កាត់​បន្ថយ​សុដន់​គឺ​ជា​ការ​ព្យាបាល​ដែល​បាន​អនុវត្ត​នៅ​ពេល​ដែល​សុដន់​ធំ​ជាង​ធម្មតា។ ប្រតិបត្តិការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជាតិខ្លាញ់និងស្បែកដែលផ្តល់ភាពពេញលេញដល់សុដន់;

[កាត់បន្ថយដើមទ្រូង] [ក្រោយការវះកាត់កាត់បន្ថយសុដន់] [ប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយសុដន់នៅប្រទេសទួរគី]

ការកាត់បន្ថយសុដន់ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ