តើសោភ័ណច្រមុះគឺជាអ្វី?

តើសោភ័ណភាពច្រមុះគឺជាអ្វី?

Rhinoplasty គឺជាការវះកាត់ដែលប៉ះពាល់ដល់រូបរាង និងមុខងារនៃច្រមុះ។ វា​មាន​គោល​បំណង​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​មាន​ខ្យល់​ដង្ហើម​ល្អ​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​មាន​សោភ័ណភាព និង​មាន​ច្រមុះ​ល្អ​ជាង។ នេះ ;

[ការវះកាត់កែច្រមុះ] [ប្រតិបត្តិការវះកាត់ច្រមុះនៅប្រទេសទួរគី] [ការវះកាត់កែច្រមុះនៅប្រទេសទួរគី]

សោភ័ណភាពច្រមុះ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ